Ovatioun Député Fernand Etgen 2008

Klick op d'Bild vir méi grouss ze maachen.